previous arrow
next arrow
Slider
 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
เลขที่ วันที่ เรื่อง
58/2562 24/12/2562 การหยุดให้บริการการทำธุรกรรมผ่านระบบ ATM ONLINE
57/2562 13/12/2562 โครงการเงินกู้สามัญเพื่อสวัสดิการแก่สมาชิก(อาวุธปืน)
56/2562 12/12/2562 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการช่วยเหลือการจัดการเลือกตั้ง(ชุดที่ 45)
55/2562 11/12/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง(ชุดที่ 45)
54/2562 04/12/2562 รับสมัครกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 45
53/2562 04/12/2562 แจ้งรายชื่อกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งและกรรมการอยู่ในวาระต่อ
52/2562 04/12/2562 การคำนวณสิทธิ์การกู้ใหม่ สำหรับผู้มีเงินได้ค่าล่วงเวลา
51/2562 04/12/2562 โครงการเงินกู้สามัญเพื่อการศึกษาบุตร
50/2562 04/12/2562 โครงการเงินกู้ามัญเพื่อสวัสดิการแก่สมาชิก(เงินสงเคราะห์ถึงแก่กรรม)
49/2562 04/12/2562 โครงการเงินกู้สามัญเพื่อช่วยเหลือสมาชิกผู้ประสบภัยพิบัติ
48/2562 25/11/2562 โครงการเงินกู้พิเศษเคหะเพิ่มเติม
47/2562 25/11/2562 โครงการเงินกู้พิเศษ(เคหะ)
46/2562 25/11/2562 โครงการเงินกู้สามัญ 6,000,000.-บาท
45/2562 25/11/2562 โครงการเงินกู้สามัญใช้ทุนเรือนหุ้นค้ำประกันสำหรับสมาชิกสมทบ
44/2562 31/10/2562 ประกาศหยุดให้บริการ สัมมนากรรมการเจ้าหน้าที่ ปี 2562
43/2562 29/10/2562 ประกาศหยุดทำการเป็นกรณีพิเศษการประชุมสุดยอดอาเซียน
42/2562 10/10/2562 หลักเกณฑ์การจ่ายทุนสวัสดิการและทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ.2562
41/2562 16/10/2562 รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการจากสมาชิก ประจำปี 2563
40/2562 10/10/2562 โครงการเงินฝากออมทรัพย์กำหยดยอด 6 เดือน และ 12 เดือน
39/2562 04/10/2562 จ้างบริการการสอบบัญชี การตรวจสอบกิจการ
38/2562 16/09/2562 โครงการเงินกู้สามัญเพื่อสวัสดิการแก่สมาชิก(เงินรางวัลพิเศษ)
37/2562 13/09/2562 การให้บริการในวันทำบุญสหกรณ์ ครบรอบ 41 ปี
36/2562 05/09/2562 โครงการรับฝากเงินออมทรัพย์เกษียณเสริมสุข
35/2562 13/09/2562 การซื้อทุนเรือนหุ้นสำหรับสมาชิกที่เกษียณอายุ ปี 2562
34/2562 01/08/2562 โครงการเงินกู้พิเศษ เคหะ
33/2562 05/07/2562 โครงการเงินกู้สามัญเพื่อสวัสดิการแก่สมาชิก(อาวุธปืน)
32/2562 05/07/2562 โครงการเงินฝากออมทรัพย์กำหนดยอด
31/2562 05/07/2562 โครงการเงินกู้พิเศษเคหะเพิ่มเติม
30/2562 21/06/2562 โครงการเงินกู้สามัญใช้หุ้นค้ำประกันสำหรับสมาชิกสมทบ
29/2562 21/06/2562 โครงการเงินกู้สามัญ 7,000,000.-บาท ปี 2562
28/2562 12/06/2562 การคำนวณสิทธิ์การกู้ใหม่ สำหรับผู้มีเงินได้ค่าล่วงเวลา
26/2562 22/05/2562 สอบราคาประกันชีวิต ปี 2562
25/2562 22/05/2562 สอบราคาประกันสินเชื่อ ปี 2562
24/2562 29/03/2562 โครงการเงินฝากออมทรัพย์กำหนดยอด 6 เดือน และ 12 เดือน
22/2562 13/03/2562 ตำแหน่งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 44
21/2562 13/03/2562 โครงการเงินกู้สามัญ - เงินปันผล ประจำปี 2562
20/2562 25/02/2562 ผลการเลือกตั้งผู้ช่วยเหลืองานสหกรณ์ ประจำปี 2562
10/2562 11/02/2562 ผลการเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 44
09/2562 28/01/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งผู้ช่วยเหลืองานสหกรณ์ ศญ.
08/2562 28/01/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งผู้ช่วยเหลืองานสหกรณ์ ศร.
07/2562 28/01/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งผู้ช่วยเหลืองานสหกรณ์ ศน.
06/2562 28/01/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งผู้ช่วยเหลืองานสหกรณ์ ศช.
05/2562 28/01/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งผู้ช่วยเหลืองานสหกรณ์ ศภ.
04/2562 28/01/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งผู้ช่วยเหลืองานสหกรณ์ ศล.
03/2562 28/01/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งผู้ช่วยเหลืองานสหกรณ์ ศอ.
02/2562 24/01/2562 การหยุดให้บริการ ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561
01/2562 08/01/2562 รายชื่อผู้สมัครประธานและกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 44

อัตราดอกเบี้ยสหกรณ์

เงินฝาก(% ต่อปี)
ออมทรัพย์ 0.50%
ออมทรัพย์พิเศษ 0.75%
ออมทรัพย์เพิ่มทรัพย์ 1.50%
ออมทรัพย์สะสมทรัพย์ 1.25%
ทวีทรัพย์ 2.65%
ประจำ 6 เดือน 1.75%
ประจำ 12 เดือน 2.00%
ประจำ 24 เดือน 2.40%
ออมทรัพย์กำหนดระยะเวลา
- ฝาก 3 เดือน 1.35%
- ฝาก 6 เดือน 1.65%
- ฝาก 9 เดือน 1.80%
- ฝาก 12 เดือน 1.95%
- ฝาก 18 เดือน 2.10%
- ฝาก 24 เดือน 2.25%
- ฝาก 5 เดือน 2.05%
- ฝาก 10 เดือน 2.35%
- ฝาก 15 เดือน 2.55%
- ฝาก 20 เดือน 2.75%
เงินกู้(% ต่อปี)
ฉุกเฉิน/ฉุกเฉิน ATM 5.80%
สามัญ/สามัญโครงการ 6.15%
สามัญ-ศึกษาบุตร 3.80%
พิเศษ 5.95%
พิเศษโครงการ(เริ่มต้น) 2.99%
ข้อมูล ณ วันที่ 3 ก.ค.. 66

 

รายการย่อสินทรัพย์ฯ

ปี 2566
มกราคม ดาวน์โหลด
กุมภาพันธ์ ดาวน์โหลด
มีนาคม ดาวน์โหลด
เมษายน ดาวน์โหลด
พฤษภาคม ดาวน์โหลด
มิถุนายน ดาวน์โหลด
กรกฎาคม ดาวน์โหลด
สิงหาคม ดาวน์โหลด
กันยายน  
ตุลาคม  
พฤศจิกายน  
ธันวาคม  

 

สำหรับเจ้าหน้าที่

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
สหกรณ์ฯใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อให้เว็บไซต์สามารถใช้งานได้ง่าย และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้เว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ของสหกรณ์ฯ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้