previous arrow
next arrow
Slider
 

คุณสมบัติของสมาชิก
สมาชิกต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(2) เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ
(3) เป็นหรือเคยเป็นพนักงานของบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด หรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นี้
(4) เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม
(5) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน
(6) ต้องไม่เป็นผู้ที่เคยลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เกินกว่า 1 คราว

เอกสารประกอบการสมัคร
เอกสารทุกอย่างเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องและสำเนาเอกสารต้องชัดเจน
1.ใบสมัครสมาชิกของสหกรณ์ฯ
2. สำเนาบัตรประชาชน
3.สำเนาทะเบียนบ้าน
4.สำเนาบัตรพนักงาน บวท.
5.สำเนา Slip เงินเดือน เดือนล่าสุด

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
ผู้เข้าเป็นสมาชิกจะต้องชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่สหกรณ์ เป็นเงินคนละ 50.-บาท ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ให้ถือเป็นรายได้ของสหกรณ์สมาชิกจะเรียกคืนไม่ได้โดยจะหักจากเงินเดือนในเดือนแรก ครั้งเดียว

การชำระค่าหุ้น

เงินได้รายเดือน (บาท)

การถือหุ้นรายเดือน (หุ้น)

จำนวนเงิน (บาท)

ไม่เกิน 15,000.-

10

500.-

15,001.- แต่ไม่เกิน 25,000.-

15

750.-

25,001.- แต่ไม่เกิน 35,000.-

20

1,000.-

35,001.- แต่ไม่เกิน 45,000.-

25

1,250.-

45,001.- แต่ไม่เกิน 55,000.-

30

1,500.-

55,001.- แต่ไม่เกิน 65,000.-

35

1,750.-

65,001.- แต่ไม่เกิน 75,000.-

40

2,000.-

75,001.- แต่ไม่เกิน 85,000.-

45

2,250.-

ตั้งแต่ 85,001.- ขึ้นไป

50

2,500.-

สิทธิของสมาชิกมีดังนี้
(1) เข้าร่วมประชุมใหญ่ เพื่อเสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน
(2) เข้าชื่อเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ
(3) เสนอหรือได้รับเลือกเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ หรือผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
(4) ได้รับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ์
(5) สิทธิอื่นๆ ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์

หน้าที่ของสมาชิกมีดังนี้
(1) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ และคำสั่งของสหกรณ์
(2) เข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นัดหมาย
(3) ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์การที่เข้มแข็ง
(4) สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์
(5) ร่วมมือกับคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ พัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองและมั่นคง
สมาชิกย้ายสังกัด

สมาชิกที่ย้าย หรือโอนไปรับราชการในสังกัดอื่นและประสงค์จะสมัครเข้าสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ซึ่งตั้งขึ้นในสังกัดนั้น หากสหกรณ์นั้นมีข้อบังคับให้รับเข้าเป็นสมาชิกได้และคณะกรรมการดำเนินการได้มีมติให้รับเข้าเป็นสมาชิกแล้ว ถ้าสมาชิกนั้นมีความประสงค์จะให้โอนเงินค่าหุ้นและเงินกู้ที่ตนมีอยู่ในสหกรณ์นี้ไปยังสหกรณ์ที่ตนได้ไปเข้าเป็นสมาชิกใหม่ สหกรณ์ก็จะจัดการโอนเงินค่าหุ้น เงินกู้ และเงินฝาก(ถ้ามี) ที่สมาชิกนั้นมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้ตามวิธีการที่ได้กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์

การเปลี่ยนแปลงชื่อ สัญชาติ และที่อยู่

สมาชิกคนใดมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ สัญชาติและที่อยู่ ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง

อัตราดอกเบี้ยสหกรณ์

เงินฝาก(% ต่อปี)
ออมทรัพย์ 0.50%
ออมทรัพย์พิเศษ 0.75%
ออมทรัพย์เพิ่มทรัพย์ 1.50%
ออมทรัพย์สะสมทรัพย์ 1.25%
ทวีทรัพย์ 2.65%
ประจำ 6 เดือน 1.75%
ประจำ 12 เดือน 2.00%
ประจำ 24 เดือน 2.40%
ออมทรัพย์กำหนดระยะเวลา
- ฝาก 3 เดือน 1.35%
- ฝาก 6 เดือน 1.65%
- ฝาก 9 เดือน 1.80%
- ฝาก 12 เดือน 1.95%
- ฝาก 18 เดือน 2.10%
- ฝาก 24 เดือน 2.25%
- ฝาก 5 เดือน 2.05%
- ฝาก 10 เดือน 2.35%
- ฝาก 15 เดือน 2.55%
- ฝาก 20 เดือน 2.75%
เงินกู้(% ต่อปี)
ฉุกเฉิน/ฉุกเฉิน ATM 5.80%
สามัญ/สามัญโครงการ 6.15%
สามัญ-ศึกษาบุตร 3.80%
พิเศษ 5.95%
พิเศษโครงการ(เริ่มต้น) 2.99%
ข้อมูล ณ วันที่ 3 ก.ค.. 66

 

รายการย่อสินทรัพย์ฯ

ปี 2566
มกราคม ดาวน์โหลด
กุมภาพันธ์ ดาวน์โหลด
มีนาคม ดาวน์โหลด
เมษายน ดาวน์โหลด
พฤษภาคม ดาวน์โหลด
มิถุนายน ดาวน์โหลด
กรกฎาคม ดาวน์โหลด
สิงหาคม ดาวน์โหลด
กันยายน  
ตุลาคม  
พฤศจิกายน  
ธันวาคม  

 

สำหรับเจ้าหน้าที่

ทุนศึกษาบุตร ปี 2566

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
สหกรณ์ฯใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อให้เว็บไซต์สามารถใช้งานได้ง่าย และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้เว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ของสหกรณ์ฯ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้