previous arrow
next arrow
Slider
 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
เลขที่ วันที่ เรื่อง
45/2565 22/12/2565 โครงการเงินกู้พิเศษเคหะสงเคราะห์
44/2565 22/12/2565 หลักเกณฑ์การประเมินราคาหลักประกันเงินกู้พิเศษ
43/2565 22/12/2565 เงินกู้สามัญเพื่อช่วยเหลือสมาชิกผู้ประสบภัย
42/2565 22/12/2565 โครงการเงินกู้สามัญสำหรับสมาชิกสมทบ
41/2565 22/12/2565 โครงการเงินกู้สามัญเพื่อสวัสดิการแก่สมาชิกถึงแก่กรรม
40/2565 22/12/2565 โครงการเงินกู้สามัญ 7 ล้าน
39/2565 22/12/2565 เงินกู้สามัญเพื่อสวัสดิการแก่สมาชิก 3 เท่าของเงินเดือน
38/2565 22/12/2565 โครงการเงินกู้สามัญเพื่อการศึกษาบุตร
37/2565 22/12/2565 การคำนวณคืนภาษีค่าล่วงเวลา
36/2565 22/12/2565 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการช่วยเหลือเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้ง
35/2565 29/11/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง(ปี 2566)
33/2565 28/11/2565 การชำระค่าหุ้นรายเดือนและวงเงินการถือหุ้นสูงสุด
32/2565 28/11/2565 โครงการเงินฝากออมทรัพย์ แบบกำหนดระยะเวลา
31/2565 15/11/2565 รับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์(จนท.สินเชื่อ)
30/2565 10/11/2565 แจ้งคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์กรรมการหยุดปฏิบัติหน้าที่
29/2565 09/11/2565 ยกเลิกการถอนเงินฝากโดยไม่ใช้สมุดบัญชีเงินฝาก
28/2565 07/11/2565 รับสมัครประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ
27/2565 03/11/2565 แจ้งรายชื่อกรรมการดำเนินการที่พ้นจากตำแหน่งและอยู่ในวาระต่อ
26/2565 04/11/2565 เงินกู้สามัญสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ(กษ)
25/2565 04/11/2565 เงินกู้สามัญสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ COVID-19
24/2565 03/10/2565 ประกาศหยุดทำการกรณีพิเศษ
23/2565 25/10/2565 รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการจากสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2566
22/2565 25/10/2565 จ้างบริการการสอบบัญชี การตรวจสอบกิจการ
21/2565 23/09/2565 การให้บริการในวันทำบุญครบรอบ 44 ปี สอ.บวท.(ปี 2565)
18/2565 19/09/2565 หลักเกณฑ์การจ่ายทุนสวัสดิการและทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ.2565
17/2565 05/09/2565 การซื้อทุนเรือนหุ้นสำหรับสมาชิกที่เกษียณอายุ ปี 2565
16/2565 05/09/2565 โครงการรับฝากเงินออมทรัพย์เกษียณเสริมสุข ปี 2565
13/2565 09/06/2565 รับสมัครพนักงานสหกรณ์
12/2565 31/05/2565 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ใช้บริการเว็บไซต์
11/2565 31/05/2565 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
10/2565 31/05/2565 นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
08/2565 27/04/2565 เงินกู้สามัญ - เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ COVID-19 ผู้เกษียณ
07/2565 27/04/2565 เงินกู้สามัญ - เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ COVID-19
06/2565 22/04/2565 การหยุดให้บริการ(สัมมนากรรมการ ผู้ช่วยเหลืองาน ปี 2565)
05/2565 01/04/2565 โครงการเงินกู้สามัญ - เงินปันผล ปี 2565
04/2565 22/03/2565 ตำแหน่งคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 47 ปี 2565
03/2565 21/02/2565 ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 47
02/2565 14/02/2565 หยุดบริการในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564
01/2565 20/01/2565 แจ้งรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 47

อัตราดอกเบี้ยสหกรณ์

เงินฝาก(% ต่อปี)
ออมทรัพย์ 0.50%
ออมทรัพย์พิเศษ 0.75%
ออมทรัพย์เพิ่มทรัพย์ 1.50%
ออมทรัพย์สะสมทรัพย์ 1.25%
ทวีทรัพย์ 2.65%
ประจำ 6 เดือน 1.75%
ประจำ 12 เดือน 2.00%
ประจำ 24 เดือน 2.40%
ออมทรัพย์กำหนดระยะเวลา
- ฝาก 3 เดือน 1.35%
- ฝาก 6 เดือน 1.65%
- ฝาก 9 เดือน 1.80%
- ฝาก 12 เดือน 1.95%
- ฝาก 18 เดือน 2.10%
- ฝาก 24 เดือน 2.25%
- ฝาก 5 เดือน 2.05%
- ฝาก 10 เดือน 2.35%
- ฝาก 15 เดือน 2.55%
- ฝาก 20 เดือน 2.75%
เงินกู้(% ต่อปี)
ฉุกเฉิน/ฉุกเฉิน ATM 5.80%
สามัญ/สามัญโครงการ 6.15%
สามัญ-ศึกษาบุตร 3.80%
พิเศษ 5.95%
พิเศษโครงการ(เริ่มต้น) 2.99%
ข้อมูล ณ วันที่ 3 ก.ค.. 66

 

รายการย่อสินทรัพย์ฯ

ปี 2566
มกราคม ดาวน์โหลด
กุมภาพันธ์ ดาวน์โหลด
มีนาคม ดาวน์โหลด
เมษายน ดาวน์โหลด
พฤษภาคม ดาวน์โหลด
มิถุนายน ดาวน์โหลด
กรกฎาคม ดาวน์โหลด
สิงหาคม ดาวน์โหลด
กันยายน  
ตุลาคม  
พฤศจิกายน  
ธันวาคม  

 

สำหรับเจ้าหน้าที่

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
สหกรณ์ฯใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อให้เว็บไซต์สามารถใช้งานได้ง่าย และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้เว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ของสหกรณ์ฯ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้