previous arrow
next arrow
Slider
 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
เลขที่ วันที่ เรื่อง
14/2563 14/05/2563 ชี้แจงการลงทุนใน บมจ.การบินไทย
13/2563 23/04/2563 เงินกู้สามัญเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ COVID 19(ผู้เกษียณ)
12/2563 23/04/2563 เงินกู้สามัญเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ COVID 19
11/2563 26/03/2563 โครงการพักชำระหนี้เงินต้นเงินกู้สามัญ
10/2563 26/03/2563 การปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้
09/2563 26/03/2563 การชำระค่าหุ้นรายเดือนและวงเงินการถือหุ้งสูงสุด
07/2563 12/03/2563 เงินฝากประจำ(ณ วันที่ 12 มี.ค.2563)
06/2563 12/03/2563 โครงการเงินกู้สามัญ 7,000,000 บาท
05/2563 12/03/2563 โครงการเงินกู้สามัญ - เงินปันผล ปี 2563
04/2563 25/02/2563 ตำแหน่งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 45
03/2563 11/02/2563 ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 45
02/2563 27/01/2563 การหยุดให้บริการ(ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562)
01/2563 10/01/2563 แจ้งรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 45

 

อัตราดอกเบี้ยสหกรณ์

เงินฝาก(% ต่อปี)
ออมทรัพย์ 0.75%
ออมทรัพย์พิเศษ 1.25%
ทวีทรัพย์ 3.25%
ประจำ 6 เดือน 2.25%
ประจำ 12 เดือน 2.50%
ประจำ 24 เดือน 3.00%
สะสมทรัพย์ 1.75%
ออมทรัพย์กำหนดระยะเวลา
- ฝาก 3 เดือน 1.85%
- ฝาก 6 เดือน 2.25%
- ฝาก 9 เดือน 2.35%
- ฝาก 12 เดือน 2.50%
- ฝาก 18 เดือน 2.65%
- ฝาก 24 เดือน 2.85%
เงินกู้(% ต่อปี)
ฉุกเฉิน/ฉุกเฉิน ATM 6.00%
สามัญ/สามัญโครงการ 6.35%
สามัญ-ผู้ประสบภัยฯ 4.75%
สามัญ-ศึกษาบุตร 4.75%
พิเศษ 6.20%
พิเศษโครงการ(เริ่มต้น) 2.99%
ข้อมูล ณ วันที่ 01 เม.ย. 63

 

ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานปี 2562
มกราคม ดาวน์โหลด
กุมภาพันธ์ ดาวน์โหลด
มีนาคม ดาวน์โหลด
เมษายน ดาวน์โหลด
พฤษภาคม ดาวน์โหลด
มิถุนายน ดาวน์โหลด
กรกฎาคม ดาวน์โหลด
สิงหาคม ดาวน์โหลด
กันยายน ดาวน์โหลด
ตุลาคม ดาวน์โหลด
พฤศจิกายน ดาวน์โหลด
ธันวาคม -