previous arrow
next arrow
Slider
 

สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ได้จดทะเบียบตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2511 เป็นสหกรณ์ประเภทออมทรัพย์ เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2521 เลขที่ กพช.44/2521 มีฐานะเป็นนิติบุคคล

คณะกรรมการดำเนินการชุดแรก ประจำปี พ.ศ.2521 ได้แก่

นายสุวิทย์ ทองอร่าม ประธานกรรมการดำเนินการ
นายมนตรี เชิดชื่น กรรมการ
นายชัยโรจน์ ศรีสุวรรณ กรรมการ
นายจรัล รุ่งสบแสง กรรมการ
นายสงวน เสียงสนั่น กรรมการ
นายเจิม กองแก้ว กรรมการ
นายฤาชัย ณ สงขลา กรรมการ
นายอนันต์ จันทรังสี กรรมการ

อัตราดอกเบี้ยสหกรณ์

เงินฝาก(% ต่อปี)
ออมทรัพย์ 0.75%
ออมทรัพย์พิเศษ 1.25%
ทวีทรัพย์ 3.25%
ประจำ 6 เดือน 2.25%
ประจำ 12 เดือน 2.50%
ประจำ 24 เดือน 3.00%
สะสมทรัพย์ 1.75%
ออมทรัพย์กำหนดระยะเวลา
- ฝาก 3 เดือน 1.85%
- ฝาก 6 เดือน 2.25%
- ฝาก 9 เดือน 2.35%
- ฝาก 12 เดือน 2.50%
- ฝาก 18 เดือน 2.65%
- ฝาก 24 เดือน 2.85%
เงินกู้(% ต่อปี)
ฉุกเฉิน/ฉุกเฉิน ATM 6.00%
สามัญ/สามัญโครงการ 6.35%
สามัญ-ผู้ประสบภัยฯ 4.75%
สามัญ-ศึกษาบุตร 4.75%
พิเศษ 6.20%
พิเศษโครงการ(เริ่มต้น) 2.99%
ข้อมูล ณ วันที่ 01 เม.ย. 63

 

รายการย่อสินทรัพย์ฯ

ปี 2563
มกราคม ดาวน์โหลด
กุมภาพันธ์ ดาวน์โหลด
มีนาคม ดาวน์โหลด
เมษายน ดาวน์โหลด
พฤษภาคม ดาวน์โหลด
มิถุนายน ดาวน์โหลด
กรกฎาคม ดาวน์โหลด
สิงหาคม ดาวน์โหลด
กันยายน -
ตุลาคม -
พฤศจิกายน -
ธันวาคม -