previous arrow
next arrow
Slider
 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
เลขที่ วันที่ เรื่อง
35/2564 16/12/2564 ผลการประกวดรายงานประจำปี 2564
34/2564 15/12/2564 เรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าปี 2565
33/2564 09/12/2564 คำชี้แจงและเงื่อนไขสัมมนาสมาชิกส่วนกลาง ปี 2564
32/2564 16/11/2564 หนังสือยืนยันยอด ของผู้สอบบัญชี ปี 2564
31/2564 16/11/2564 สัมมนาสมาชิกส่วนกลาง ปี 2564
30/2564 02/11/2564 ขยายรับสมัคร สสอร. รอบพิเศษ
29/2564 26/10/2564 ประกวดออกแบบรายงานกิจการประจำปี 2564
28/2564 06/10/2564 มาตราการป้องกัน COVID-19
27/2564 30/09/2564 โครงการ CSR ปี 2564
26/2564 30/09/2564 เงินฝากออมทรัพย์เกษียณเสริมสุข ปี 2564
25/2564 30/09/2564 การซื้อทุนเรือนหุ้นกรณีพิเศษสำหรับผู้เกษียณปี 64
24/2564 27/09/2564 ประกันสินเชื่อ 2564 - 2565
23/2564 27/09/2564 ประกันชีวิตกลุ่ม 2564 - 2565
22/2564 22/09/2564 แจ้งรายชื่อทุนศึกษาบุตรสมาชิก ปี 2564
21/2564 13/09/2564 การปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
20/2564 02/09/2564 ขั้นตอนการยื่นกู้
19/2564 01/09/2564 การถอนเงินแบบไม่มีสมุด
18/2564 31/08/2564 เงินกู้สามัญช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ
17/2564 24/08/2564 รับสมัคร สสอร. รอบพิเศษ
16/2564 23/08/2564 งดใช้ ATM Online
15/2564 02/08/2564 ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ปี 2564
14/2564 13/07/2564 งดทำธุรกรรมเงินสด เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19
13/2564 10/06/2564 เรียกเก็บค่าเบี้ยประกันภัย โควิด - 19
12/2564 14/05/2564 ประกันภัย โควิด - 19 สำหรับสมาชิกสหกรณ์
11/2564 25/03/2564 งดให้บริการ จุดบริการสุวรรณภูมิ พ.ค. 2564
10/2564 23/04/2564 แนวทางและมาตราการเฝ้าระวังป้องกัน COVID-19
09/2564 23/04/2564 แผนฟื้นฟูกิจการการบินไทย
08/2564 26/03/2564 เลือกตั้งผู้ช่วยเหลืองานสหกรณ์ ปี 2564
07/2564 25/03/2564 งดให้บริการ จุดบริการสุวรรณภูมิ เม.ย. 2564
06/2564 16/02/2564 ถ่ายทอดสดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ทาง facebook
05/2564 09/02/2564 ข้อปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมใหญ่
04/2564 27/01/2564 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
03/2564 27/01/2564 งดให้บริการ จุดบริการสุวรรณภูมิ ก.พ. - มี.ค. 2564
01/2564 11/01/2564 งดให้บริการ จุดบริการสุวรรณภูมิ

อัตราดอกเบี้ยสหกรณ์

เงินฝาก(% ต่อปี)
ออมทรัพย์ 0.50%
ออมทรัพย์พิเศษ 0.75%
ออมทรัพย์เพิ่มทรัพย์ 1.50%
ออมทรัพย์สะสมทรัพย์ 1.25%
ทวีทรัพย์ 2.65%
ประจำ 6 เดือน 1.75%
ประจำ 12 เดือน 2.00%
ประจำ 24 เดือน 2.40%
ออมทรัพย์กำหนดระยะเวลา
- ฝาก 3 เดือน 1.35%
- ฝาก 6 เดือน 1.65%
- ฝาก 9 เดือน 1.80%
- ฝาก 12 เดือน 1.95%
- ฝาก 18 เดือน 2.10%
- ฝาก 24 เดือน 2.25%
- ฝาก 5 เดือน 2.05%
- ฝาก 10 เดือน 2.35%
- ฝาก 15 เดือน 2.55%
- ฝาก 20 เดือน 2.75%
เงินกู้(% ต่อปี)
ฉุกเฉิน/ฉุกเฉิน ATM 5.80%
สามัญ/สามัญโครงการ 6.15%
สามัญ-ศึกษาบุตร 3.80%
พิเศษ 5.95%
พิเศษโครงการ(เริ่มต้น) 2.99%
ข้อมูล ณ วันที่ 3 ก.ค.. 66

 

รายการย่อสินทรัพย์ฯ

ปี 2566
มกราคม ดาวน์โหลด
กุมภาพันธ์ ดาวน์โหลด
มีนาคม ดาวน์โหลด
เมษายน ดาวน์โหลด
พฤษภาคม ดาวน์โหลด
มิถุนายน ดาวน์โหลด
กรกฎาคม ดาวน์โหลด
สิงหาคม ดาวน์โหลด
กันยายน  
ตุลาคม  
พฤศจิกายน  
ธันวาคม  

 

สำหรับเจ้าหน้าที่

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
สหกรณ์ฯใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อให้เว็บไซต์สามารถใช้งานได้ง่าย และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้เว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ของสหกรณ์ฯ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้